THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY HỘI

HỘI TÌNH NGUYỆN
THẮP LỬA TRÁI TIM
***
Số: 01 /QĐ-HTN

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2014
THÔNG BÁO
V/v thay đổi tổ chức bộ máy Hội


Căn cứ vào thực tế hiện nay về các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội thiếu nhiều (nhiều đồng chí lãnh đạo Hội đã đi học tập tại nước ngoài hoặc nhận công việc tại các tỉnh xa Hà Nội) và số lượng Hội viên giảm (tính đến thời điểm hiện nay số lượng Hội viên chủ yếu là sinh viên đã tốt nghiệp đi công tác khắp cả nước nên số lượng giảm), nếu tiếp tục duy trì bộ máy của Hội như cũ sẽ phát sinh nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, Ban lãnh đạo Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim (LHO) quyết định họp và thống nhất một số nội dung như sau:

1. Thay đổi rút gọn cơ cấu tổ chức của Hội cho phù hợp điều kiện thực tế về số lượng, năng lực, khả năng đáp ứng nhiệm vụ của lãnh đạo và hội viên tại thời điểm hiện nay (có file kèm theo).
2. Trân trọng thông báo và mời các đồng chí giữ vị trí chủ chốt của Hội ở bộ máy cũ không tham gia vị trí chủ chốt của bộ máy mới tiếp tục hỗ trợ cho Hội ở các lĩnh vực cá nhân các đồng chí thích theo cơ cấu bộ máy mới.
3. Trân trọng thông báo tới các đồng chí là hội viên hoặc hội viên dự bị đang tham gia sinh hoạt, hoạt động với Hội căn cứ vào nhu cầu, sở thích để lựa chọn đồng thời đăng ký lại hoạt động và người phụ trách theo tổ chức bộ máy mới.
4. Đề nghị các đồng chí trực tiếp đăng ký lại nguyện vọng tham gia của mình với người phụ trách bộ phận đó ở file đính kèm thông báo này đồng thời chủ động báo cho các thành viên khác nắm được thay đổi của bộ máy Hội.Nơi nhận:
- Lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn của Hội.
- Toàn thể Hội viên.
- Lưu VP Hội.
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN
(đã ký)

Nguyễn Thảo Minh


Thong-bao-thay-doi-to-chuc-LHO.doc [33.5 Kb] (downloads: 81)
See the file online: Thong-bao-thay-doi-to-chuc-LHO.doc