“Xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
***
Số: 54 ĐA/TNHN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2013


ĐỀ ÁN
Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện
tham gia “Xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

---------------------------------

Thực hiện Kế hoạch số 25 KH/TNHN ngày 12/4/2013 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2013; Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội triển khai Đề án thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tham gia “Xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô trong việc tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước và của thành phố Hà Nội.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, ý thức trách nhiệm, kiến thức xây dựng nông thôn mới nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội và vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
- Các hoạt động của đội tình nguyện phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, chuyên nghiệp, an toàn, tiết kiệm, gắn với các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương nhằm tạo niềm tin và dư luận tốt trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN TÌNH NGUYỆN VIÊN

1. Thời gian: từ ngày 10/7 đến hết ngày 29/7/2013 (dự kiến)

2. Địa điểm:

- Các huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội;
- Thành đoàn Hà Nội lựa chọn 09 huyện (huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ, Từ Liêm, Phúc Thọ, Đan Phượng, Gia Lâm, Ba Vì, Thanh Oai, Mỹ Đức) đưa đội tình nguyện xây dựng nông thôn mới cấp Thành phố về hoạt động.

3. Đối tượng tham gia: đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Số lượng

* Cấp Thành phố
- Thành đoàn Hà Nội xây dựng, thành lập 09 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia “Xây dựng nông thôn mới”cấp Thành phố về hoạt động 9 huyện (tập trung tại 06 chi đoàn xây dựng điểm chi đoàn nông thôn mới cấp Thành phố và 03 chi đoàn xây dựng điểm chi đoàn nông thôn mới cấp huyện).
- Mỗi đội hình gồm 20 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu (chuyên ngành phù hợp với các nội dung xây dựng nông thôn mới) được tuyển, chọn từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
* Cấp huyện, thị xã
Chủ động phối hợp với các đơn vị khối Trường theo sự phân công của Thành đoàn Hà Nội thành lập các đội hình tình nguyện xây dựng nông thôn mới tại các xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

5. Tiêu chuẩn tình nguyện viên tham gia đội hình

- Là đoàn viên, thanh niên gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; quy định của nơi cư trú.
- Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện; có ý thức kỷ luật cao, đoàn kết, tinh thần xung kích tình nguyện, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
- Là sinh viên được đào tạo chuyên ngành liên quan đến các nội dung xây dựng nông thôn mới (nông nghiệp, công nghệ thông tin, sư phạm, xây dựng….)
- Có kiến thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước và của thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG

1. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và của địa phương
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và nông dân (Nghị quyết 25, 26, 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X); Quyết định số 491/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Kế hoạch , Đề án và Chương trình hành động của Thành ủy, UBND Thành phố về nông thôn mới; Kế hoạch, tiêu chí xây dựng mô hình chi đoàn nông thôn mới của Thành đoàn Hà Nội).
- Tổ chức các buổi chiếu phim tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới, quá trình xây dựng nông thôn mới ở một số khu vực khác để người dân nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa của công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; giữ gìn, tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự; sản xuất an toàn…
- Tuyên truyền, phổ biến một số chính sách pháp luật, kiến thức xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn nông thôn.

2. Hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa, cảnh quan, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn; phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn

- Chủ động đăng ký thực hiện các hoạt động tình nguyện ngay tại địa phương, tập trung vào các nội dung, vấn đề nóng của xã hội như: bảo vệ môi trường, rác thải trên địa bàn dân cư, ao, hồ; tham gia bóc, xóa quảng cáo rao vặt trái phép; khơi thông kênh mương, tu sửa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng…
- Phối hợp trong việc tổ chức thực hiện, xây dựng các công trình phần việc thanh niên, các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
- Phối hợp cùng tổ chức đoàn và các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và các điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên.

3. Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư; xây dựng nông thôn mới; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

- Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng về công tác tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội, Đội khu vực dân cư; các hoạt động định hướng nghề, học nghề, giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên.
- Phối hợp tổ chức, hướng dẫn, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên thanh thiếu nhi, đặc biệt là các hoạt động sinh hoạt hè nhằm thu hút, tập hợp đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.
- Hỗ trợ chi đoàn trong các hoạt động tình nguyện, thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là việc xây dựng 10 tiêu chí chi đoàn nông thôn mới của Thành phố.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: giúp đỡ, thăm hỏi các gia đình khó khăn, thanh niên xung phong, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ …

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội

1.1. Ban Thanh niên Nông thôn Thành đoàn

- Là bộ phận thường trực triển khai Đề án
- Phối hợp với Ban Thanh niên Trường học lựa chọn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu theo tiêu chuẩn tham gia 9 đội hình tình nguyện xây dựng nông thôn mới của Thành phố đảm bảo đúng số lượng, thành phần.
- Liên hệ với các Huyện đoàn có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đội tình nguyện hoạt động.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ngành chức năng tuyển, chọn đoàn viên, thanh niên là các kỹ sư, chuyên gia trên các lĩnh vực nông nghiệp tổ chức tập huấn, hỗ trợ các đội tình nguyện.
- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tình hình hoạt động của các đội tình nguyện.
- Đề xuất tuyên dương, khen thưởng các đội hình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện “Xây dựng nông thôn mới” năm 2013.
- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

1.2. Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn

Phối hợp với Ban Thanh niên Nông thôn, Đoàn Thanh niên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội tuyển, chọn tình nguyện viên tham gia đội hình thanh niên tình nguyện tham gia “Xây dựng nông thôn mới” năm 2013.

1.3. Phòng Kế hoạch - Tài vụ Thành đoàn

- Phối hợp với ban Thanh niên Nông thôn tham mưu nguồn kinh phí thực hiện các nội dung của Đề án.
- Hướng dẫn các thủ tục quyết toán khi kết thúc Đề án theo đúng quy định

1.4. Ban Tuyên giáo Thành đoàn

Chịu trách nhiệm về công tác truyền thông cho các hoạt động và mời, đôn đốc các cơ quan báo chí tham dự, đưa tin bài về các hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia “Xây dựng nông thôn mới”cấp Thành phố năm 2013 và các cơ sở.

1.5. Báo Tuổi trẻ Thủ đô: Mở chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động của của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia “Xây dựng nông thôn mới”cấp Thành phố năm 2013 và các cơ sở

2. Trân trọng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đại học, học viện, cao đẳng

- Quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Ban thường vụ Đoàn thanh niên các trường tham gia hoạt động tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới theo Đề án của Thành đoàn Hà Nội.
- Quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng sinh viên tham gia đội hình tình nguyện.

3. Đoàn thanh niên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trực thuộc Thành đoàn Hà Nội (có danh sách kèm theo)

- Chủ động báo cáo Đảng ủy, Ban giám hiệu việc chọn cử, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng sinh viên tham gia đội hình tình nguyện xây dựng nông thôn mới.
- Chọn cử sinh viên tham gia đội hình đảm bảo đúng yêu cầu đề ra và gửi danh sách về ban thanh niên Nông thôn Thành đoàn Hà Nội trước ngày 5/7/2013.
- Lực lượng sinh viên của mỗi trường được chia đều thành 09 tổ và được phân bổ vào 09 đội hình tham gia tình nguyện tại 09 đơn vị nêu trên. Thời gian hoạt động theo chương trình cấp Thành phố dự kiến từ ngày 10/7/2013.
- Đề nghị Ban Thường vụ Đoàn trường quán triệt tinh thần đoàn kết, hòa đồng, cùng giúp đỡ, chia sẻ…thể hiện được tính xung kích, tình nguyện của thanh niên Thủ đô cho lực lượng sinh viên tham gia đội hình.
- Chủ động liên hệ với bộ phận thường trực Đề án nếu có thắc mắc có liên quan đến việc triển khai thực hiện.

4. Các huyện, thị đoàn trực thuộc

- Chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền, xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai, thực hiện; đồng thời liên hệ với cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn đơn vị có đội hình về hoạt động về các nội dung của Đề án.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Thanh niên Nông thôn và liên hệ với cơ sở đoàn có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đội tình nguyện như: địa điểm, nội dung, chuyên đề… để đội tình nguyện triển khai các hoạt động tại cơ sở đảm bảo hiệu quả, ý nghĩa; bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên phối hợp, đối ứng trong các hoạt động.
- Phân công 01 đồng chí cán bộ chuyên trách phối hợp, giúp đỡ, góp ý cho các hoạt động tình nguyện của đội tình nguyện.
Trên đây là Đề án thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tham gia “xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để triển khai có hiệu quả Đề án.
(Mọi thắc mắc liên hệ Ban Thanh niên Nông thôn Thành đoàn Hà Nội, địa chỉ: 14A Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội, số điện thoại: 043.826.4032, email: bannongthon@gmail.com./.)