Báo cáo kết quả hoạt động Mỹ Đức 2013

HỘI TÌNH NGUYỆN
THẮP LỬA TRÁI TIM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN HÈ TẠI CHÙA HƯƠNG


I. Tóm tắt thông tin hoạt động
1. Tên chương trình:
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN HÈ TẠI CHÙA HƯƠNG
2. Mục đích:
Đây là hoạt động có ý nghĩa cho các các TNV sau chiến dịch Tiếp sức mùa thi và Nông thôn mới, thu hút tập hợp các cá nhân mới muốn tham gia hoạt động lâu dài với Hội; đồng thời củng cố mối quan hệ của hội và đoàn cơ sở.
3. Nội dung, chương trình
- Phối hợp với đoàn thanh niên địa phương trong công tác vệ sinh môi trường khu vực bến đò và đường nội đồng.
- Dọn dẹp và quét vôi khu vực nghĩa trang liệt sĩ.
- Thăm hỏi gia đình thương binh; thắp nến tri ân các liệt sĩ
- Tập huấn sinh hoạt hè cho thiếu niên, nhi đồng địa phương
- Giao lưu với đoàn thanh niên địa phương
- Tham quan khu di tích thắng cảnh chùa Hương.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: Từ ngày 23/7 đến 28/7/2013
- Địa điểm: Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
5. Người phụ trách hoạt động:
- Người phụ trách: đ/c Vương Văn Sang – trợ lý trưởng ban Phong trào
Email: sang.ttd@gmail.com. SĐT: 0989.419.520
- Ban phụ trách: Ban Phong Trào
6. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức:
- Đơn vị tổ chức: Hội tình nguyện thắp lửa trái tim
- Đơn vị hỗ trợ: đoàn cơ sở
7. Thành phần tham dự:
Hội viên LHO và các tình nguyện viên khác (khoảng 30 TNV)

II. Một số nhận định đánh giá chung của phụ trách hoạt động
1. Đánh giá tóm tắt kết quả chương trình:
- Chương trình hoàn thành được 100 % theo dự tính ban đầu.
- Chương trình đáp ứng yêu cầu của kế hoạch đề ra, được đoàn cơ sở đánh giá cao
- Tăng cường mối quan hệ với đoàn cơ sở
2. Đề cử cá nhân tích cực:
- Hội viên tích cực trong hoạt động:
- Cán bộ ban tích cực trong điều hành hoạt động:
- Cá nhân không thuộc thành phần Hội LHO có đóng góp tích cực: đ/c Trần Văn Chuyên, Lê Ngọc Vũ - trường CĐXDCTĐT , Phạm Thu Huyền – CDDSPHN Tạ Thị Thu Huyền – ĐH LĐXH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
3. Những vướng mắc, vấn đề phát sinh đã hoặc chưa được xử lý:
- Tinh thần trách nhiệm của tình nguyện viên chưa cao. Ứng xử kém, thiếu nhiệt tình trong công việc. ý thức ở tập thể còn kém

Nơi nhận:
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lãnh đạo ban Phong trào (để biết);
- Đăng website, facebook Hội;
- Lưu Văn phòng. Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013


Phụ trách hoạt động


Vương Văn Sang