Điều lệ Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim

ĐIỀU LỆ
HỘI TÌNH NGUYỆN THẮP LỬA TRÁI TIM

(Thông qua ngày 30 tháng 4 năm 2008)

Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim là tổ chức tình nguyện rộng rãi của công dân Việt Nam có tinh thần tình nguyện, lòng nhân ái, có nhu cầu tham gia một số sân chơi chung.
Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim hoạt động tự do trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, nhận bảo trợ của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể, trong và ngoài nước với mục tiêu hỗ trợ mọi mặt cho cá nhân, tập thể có hoàn cảnh khó khăn chính đáng.
Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim không tham gia các hoạt động chính trị trong nước.
Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim đoàn kết, phát triển, quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng với các tổ chức trong và ngoài nước, phấn đấu vì lợi ích chung của cộng đồng.

CHƯƠNG I
TÊN HỘI, MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI

Điều 1:
- Tên chính thức: Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim.
- Tên tiếng anh: Lighting Heart Organization (viết tắt: LHO)
- Trụ sở của Hội đặt tại Thủ đô Hà Nội.
- Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim có biểu trưng.
- Bài ca chính thức của hội:
+ Nhạc:
+ Lời:
- Ngày truyền thống của Hội: Ngày 30 tháng 4.
- Hội có đồng phục riêng.
Điều 2:
Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim có mục đích: Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước cùng phấn đấu vì lợi ích chung của cộng đồng qua các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, giải trí.
Điều 3:
Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim có chức năng:
- Đoàn kết, tập hợp mọi lứa tuổi. Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên có một sân chơi phù hợp, khơi dậy lòng nhân ái trong mỗi người, giúp đỡ cá nhân, tập thể có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, giải trí, tình nguyện, nhân đạo, từ thiện để mọi hội viên tham gia hoàn thiện bản thân, có điều kiện thực hiện những suy nghĩ, mong muốn của mình.
- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên và tổ chức thành viên trước pháp luật và công luận.
- Tổ chức kinh doanh, gây quỹ theo quy định của pháp luật.
Điều 4:
Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim có nhiệm vụ:
- Tổ chức và khuyến khích hội viên tham gia tích cực hoạt động tình nguyện, xã hội, nhân đạo, vui chơi, giải trí lành mạnh, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức các hoạt động thiết thực đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên.
- Lựa chọn, đề xuất với chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp bảo trợ cho các hoạt động của Hội.
- Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức khác trong nước và quốc tế có cùng mục đích, vì tiến bộ xã hội, vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của mọi người.
- Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, tổ chức các hoạt động gây quỹ cho Hội, quan tâm, chăm sóc cho Hội viên trước rồi mới đến ngoài Hội.
- Đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan chức năng Nhà nước, các tổ chức bảo trợ cho hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên, các tổ chức thành viên của Hội.

CHƯƠNG II
HỘI VIÊN

Điều 5:
- Công dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi tán thành Điều lệ Hội, sau khi được đào tạo tại Ban Tổ chức – Hành chính của Hội và vượt qua các kỳ thi tuyển thì được phân bổ vào các Ban chuyên môn hoặc phong trào, được làm đơn tình nguyện xin tham gia nhập Hội và chính thức trở thành Hội viên.
- Người nước ngoài có nguyện vọng và chung mục đích với hoạt động của Hội thì được tham gia hoạt động cùng tổ chức Hội. Nếu muốn trở thành Hội viên chính thức cũng phải thực hiện theo quy trình tuyển chọn.
Điều 6:
Hội viên có quyền:
- Giới thiệu nhân sự tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.
- Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của Hội.
- Đề nghị Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước pháp luật và trước công luận.
- Được hưởng mọi lợi ích từ Hội.
- Có quyền đề xuất với Thường trực Hội chăm lo đến cá nhân mình hoặc một cá nhân, tập thể khác.
- Được ra khỏi Hội khi không muốn hoạt động trong tổ chức Hội.
Điều 7:
- Chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các nội quy, quy định theo đặc thù của từng nội dung, bộ phận chức năng riêng, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Hội, giúp đỡ và hỗ trợ hội viên mới.
- Không sử dụng đồng phục, biểu trưng, bài hát của Hội trong các hoạt động trái pháp luật hoặc các hoạt động chưa được sự đồng ý của cấp lãnh đạo có thẩm quyền trong bộ máy lãnh đạo Hội.
- Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.
- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Hội và các bộ phận chức năng.
- Hội viên chính thức cần có ít nhất 01 áo đồng phục của Hội, thẻ hội viên để sử dụng trong các hoạt động quy định.
Điều 8:
Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim công nhận các nhà hoạt động chính trị, xã hội, giáo dục, văn hoá, nghệ thuật; các nhà khoa học, các doanh nhân, các nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ về tinh thần, vật chất cho Hội và các hoạt động của Hội là hội viên danh dự.

CHƯƠNG III
THÀNH VIÊN TẬP THỂ CỦA HỘI

Điều 9:
Thành viên tập thể của Hội:
- Câu lạc bộ trực thuộc là thành viên tập thể của Hội; các đội, nhóm, Câu lạc bộ theo ngành nghề, sở thích trong nước và nước ngoài tán thành điều lệ Hội, có đơn xin gia nhập thì được Thường trực Hội xét công nhận là thành viên tập thể của Hội. Mọi Hội viên của các thành viên tập thể đều phải trải qua đào tạo tại Ban Tổ chức – Hành chính và tuân thủ theo các nội quy, quy định của Hội.
- Quan hệ giữa các thành viên tập thể của Hội là quan hệ bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động vì mục tiêu chung.
Điều 10:
Thành viên tập thể của Hội có quyền:
- Giữ tên gọi trước khi tham gia Hội.
- Thảo luận, đề nghị các vấn đề về hoạt động của Hội.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các hoạt động độc lập.
Điều 11:
Thành viên tập thể có nhiệm vụ:
- Thực hiện Điều lệ Hội, các quyết định, các chương trình hoạt động đã thống nhất. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động riêng nhưng phải trình và được sự nhất trí của Thường trực Hội, thời gian không trùng với những hoạt động có quy mô lớn.
- Tổ chức và đôn đốc hội viên tham gia các hoạt động của Hội, thực hiện nhiệm vụ hội viên.
- Đóng góp tài chính, ủng hộ về vật chất, tinh thần cho Hội trước rồi mới đến ngoài Hội.

CHƯƠNG IV
NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 12:
Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
- Duy trì bền vững, lâu dài.
- Tự nguyện, tự quản.
- Hiệp thương, kế thừa.
- Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau.
- Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.
Điều 13:
Tổ chức cơ sở của Hội bao gồm các Ban, Cụm, Câu lạc bộ, đội, nhóm.
Điều 14:
Nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức cơ sở của Hội:
- Tổ chức các hoạt động và triển khai các chương trình chung của Hội.
- Chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.
- Giúp đỡ và tạo điều kiện để hội viên tham gia hoạt động theo nhu cầu.
- Tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu hội viên mới cho Hội.
- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Hội, các Ban và các bộ phận chức năng.
Điều 15:
- Thường trực Hội là cơ quan điều hành cao nhất của Hội bao gốm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.
- Ủy ban Hội bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban, các thư ký, trợ lý của Chủ tịch và Phó Chủ tịch, các Phó Trưởng ban.
- Ban Tổ chức – Hành chính là nơi tiếp nhận hội viên mới; có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo theo quy định; có trách nhiệm phối hợp với các Ban chuyên môn và phong trào tổ chức cho Hội viên mới tham gia hoạt động thực tiễn, định hướng đăng ký trở thành hội viên chính thức. Có trách nhiệm chủ động tổ chức thi tuyển.
- Ban giám khảo các cuộc thi tuyển do Ban Tổ chức – Hành chính thành lập. Một ban giám kháo ít nhất phải có 02 người.
- Hội không tổ chức Đại hội mà duy trì theo hình thức chỉ định hoặc giới thiệu biểu quyết thay thế theo từng cấp.
- Hội viên có quyền đề nghị một hoặc nhiều cá nhân trong Ủy ban Hội từ chức nếu làm không tốt hoặc vi phạm điều lệ. Đề nghị có hiệu lực khi trên 50% Ủy viên Ủy ban Hội biểu quyết tán đồng.
Điều 16:
Khi thay thế một vị trí trong Ủy ban Hội:
- Chủ tịch do Thường trực Hội lựa chọn và biểu quyết. Trường hợp bầu Chủ tịch thì nhân sự trong đội ngũ Thường trực Hội được xem xét trước, trường hợp không lựa chọn được mới xét trong đội ngũ Ủy viên Ủy ban Hội.
- Các phó Chủ tịch kiêm trưởng một Ban do Chủ tịch chỉ định hoặc do các thành viên chính thức của Hội giới thiệu, trường hợp do các thành viên chính thức của Hội giới thiệu phải có biểu quyết nhất trí của 2/3 Thường trực Hội.
- Ủy viên Ủy ban Hội do Thường trực Hội chỉ định hoặc do các thành viên chính thức của Hội giới thiệu, trường hợp do các thành viên chính thức của Hội giới thiệu phải có sự biểu quyết nhất trí của 1/2 thành viên Thường trực Hội trở lên. Trong từng trường hợp cụ thể Chủ tịch có quyền chỉ định nhân sự tham gia Ủy ban Hội.
Ủy ban Hội có nhiệm vụ:
- Bàn và thống nhất các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động quy mô lớn, lâu dài.
- Tổ chức thực hiện các quy định, các chủ chương, chương trình công tác Hội.
- Điều hành công việc theo nội dung được phân công trong Ủy ban Hội.
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.
- Kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chương trình công tác Hội và Điều lệ Hội của lãnh đạo, hội viên.
- Mỗi năm ít nhất Ủy ban Hội họp 2 lần (6 tháng 1 một lần).
- Đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ, quy chế, quy định sao cho phù hợp với từng thời kỳ.
Điều 17:
Các ban của Hội được chia làm 2 loại:
- Các ban chuyên môn gồm: Ban Tổ chức – Hành chính, Ban Đối ngoại – Truyền thông chịu trách nhiệm thực hiện công tác chuyên môn và cùng phối hợp để tổ chức các hoạt động quy mô lớn hoặc quy mô toàn Hội, hỗ trợ ban phong trào khi cần thiết, không tổ chức các hoạt động tình nguyện, hoạt động phong trào. Hội viên các ban chuyên môn có quyền đăng kí tham gia tất cả các hoạt động của ban phong trào.
- Ban phong trào gồm: Ban Đô thị và Ban ngoài Đô thị chịu trách nhiệm tổ chức mang tính chuyên nghiệp các hoạt động tình nguyện, hoạt động phong trào cho Hội viên tham gia. Điều động lực lượng tham gia các hoạt động chung của Hội và phối hợp với tổ chức khác.
Điều 18:
Công tác Kiểm tra của Hội.
- Bộ phận kiểm tra của Hội được thành lập thuộc Văn phòng Hội do một đồng chí ủy viên Ủy ban Hội phụ trách.
- Nhiệm vụ của bộ phận Kiểm tra:
+ Tham mưu cho Thường trực Hội kiểm tra việc thi hành Điều lệ, thực hiện các nội quy, quy định.
+ Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.
+ Kiểm tra công tác Hội phí và việc sử dụng tài chính của Hội.
+ Đề xuất khen thưởng các cá nhân và tập thể của Hội thông qua các tổ chức bảo trợ.

CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 19:
- Cá nhân và tổ chức có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hội được Hội khen thưởng.
- Các hình thức khen thưởng của Hội do Thường trực Hội quy định.
- Ủy ban Hội lập ra các giải thưởng cần thiết để tuyên dương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích.
- Ủy ban Hội thông qua các đơn vị, tổ chức bảo trợ để khen thưởng Hội viên, thành viên tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chung và hoạt động phối hợp.
Điều 20:
- Cá nhân và thành viên tập thể vi phạm Điều lệ Hội thì tùy mức sẽ bị khiểm trách, cảnh cáo hoặc thôi giữ chức vụ trong Thường trực Hội, Ủy ban Hội, thôi công nhận là thành viên hội, thành viên tập thể của Hội.
- Chủ tịch và các thành viên trong Thường trực Hội có quyền trục xuất ngay lập tức cá nhân, tập thể có hành vi, lời nói xúc phạm làm tổn hại đến uy tín, danh dự chung của hội.

CHƯƠNG VI
TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 21:
Nguồn tài chính của Hội bao gồm:
- Từ hoạt động kinh doanh hợp pháp của Hội.
- Tổ chức thành viên đóng góp.
- Từ các hoạt động mà Hội tham gia thực hiện.
- Ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
- Các nguồn thu chính đáng khác.
Điều 22:
Các khoản chi của Hội gồm có:
- Mua sắm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.
- Hỗ trợ Hội viên chính thức có hoàn cảnh khó khăn trong các điều kiện cụ thể.
- Các khoản chi phát sinh được thực hiện thống nhất của 1/2 Thường trực Hội trở lên.

CHƯƠNG VII
CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI

Điều 23:
- Mọi hội viên, thành viên tập thể của Hội phải có trách nhiệm thực hiện Điều lệ Hội.
- Ủy ban Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim, Ban Tổ chức – Hành chính, Văn phòng Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ Hội.
- Điều lệ Hội gồm phần mở đầu và 7 chương, 23 điều được Ban chấp hành Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim thông qua ngày 30 tháng 4 năm 2008.
(Đã chỉnh sửa lần 4 ngày 10 tháng 10 năm 20114)