(Điều lệ Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim chỉnh sửa lần 5 ngày 01 tháng 06 năm 2015)

(Điều lệ Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim chỉnh sửa lần 4 ngày 10 tháng 10 năm 2014)

Hội tình nguyện Thắp lửa trái tim là tổ chức tình nguyện rộng rãi của công dân Việt Nam có tinh thần tình nguyện, lòng nhân ái, có nhu cầu tham gia một sân chơi chung.