Điều lệ CLB Thắp sáng niềm tin

Điều lệ
Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin

Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin là một tổ chức hoạt động xã hội phi lợi nhuận dựa trên cơ sở điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, không mang tính chính trị, tôn giáo…


Chương I:
TÊN CÂU LẠC BỘ,
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ


Điều 1:
- Tên Câu lạc bộ (CLB): Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin.
- Tên tiếng Anh: Lighting Faith Club (Viết tắt: LFC)
- Ngày truyền thống của Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin: Ngày 19 tháng 09.
- Câu lạc bộ có đồng phục riêng.

Điều 2: Tầm nhìn, sứ mệnh:
* Tầm nhìn của LFC:
Trở thành câu lạc bộ có uy tín tại Hà Nội của những thanh niên có nhiệt huyết với công tác tình nguyện.

* LFC ra đời với sứ mệnh:

+ Đoàn kết, tập hợp thanh niên yêu thích hoạt động xã hội tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
+ Là cầu nối giữa cộng đồng và những người có hoàn cảnh khó khăn để mang đến cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn.


Điều 3: Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin có nhiệm vụ:

1. Khuyến khích và tổ chức cho thanh niên tham gia tích cực vào công tác xã hội và các hoạt động hướng thiện.
2. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn như trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo bị mắc bệnh nặng trẻ em nhà nghèo học giỏi …
3. Tham gia các công tác giáo dục thanh thiếu niên trong nhà trường và xã hội, tuyên truyền giáo dục trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng mềm..
4. Đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tình nguyện viên và các thành viên của CLB.


Chương II
THÀNH VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ


Điều 4: Điều kiện trở thành thành viên Câu lạc bộ:

1. Công dân Việt Nam từ 15 đến 40 tuổi tán thành Điều lệ Câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ thì được xét công nhận là Thành viên Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin.
2. Những người muốn gia nhập câu lạc bộ phải nộp đơn xin gia nhập theo mấu và được sự chấp thuận của Ban quản trị câu lạc bộ.

Điều 5: Quyền của thành viên:


1. Được tham gia tất cả các hoạt động của câu lạc bộ, kể cả các hoạt động do câu lạc bộ phối hợp với các tổ chức khác để thực hiện..
2. Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của Câu lạc bộ.
3. Được tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử Ban quản trị Câu lạc bộ.
4. Được ra khỏi Câu lạc bộ theo nguyện vọng cá nhân bằng một thư thông báo gửi Ban quản trị Câu lạc bộ.


Điều 6: Nghĩa vụ của thành viên:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ, các quyết định của Câu lạc bộ.
2. Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
3. Góp phần vận động, quảng bá và phát triển Câu lạc bộ.
4. Đóng lệ phí hoạt động của Câu lạc bộ.Chương III
NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘĐiều 7:
Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

- Nhiệt huyết – Minh bạch - Hiệu quả.
- Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau.
- Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

Điều 8: Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ:
1. Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ là cơ quan quyết định cao nhất của Câu lạc bộ. Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ thông qua tất cả các quyết định theo nguyên tắc đa số quá bán tính trên số đại biểu chính thức có mặt.
2. Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ họp thường niên mỗi năm một lần để quyết định các vấn đề:
+ Tổ chức của Câu lạc bộ.
+ Phương hướng hoạt động hàng năm của Câu lạc bộ.
+ Bầu và miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban quản trị Câu lạc bộ.
+ Khi cần thiết, Ban quản trị Câu lạc bộ có thể triệu tập Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ họp bất thường.

Điều 9: Ban quản trị Câu lạc bộ:
● Ban Quản trị Câu lạc bộ, do Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ bầu, là bộ phận đề xuất và tổ chức thực hiện tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ theo phương hướng hoạt động hàng năm do Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ quyết định.
● Ban Quản trị Câu lạc bộ thông qua tất cả các quyết định theo nguyên tắc đa số quá bán.
● Nhiệm kỳ của Ban Quản trị Câu lạc bộ là 2 năm.
● Cơ cấu Ban Quản trị Câu lạc bộ bao gồm: 01 Chủ Tịch và các Phó Chủ Tịch. Các Phó chủ tịch sẽ trực tiếp phụ trách một số Ban chuyên môn. Các Phó chủ tịch được quyền điều động thành viên của ban khác khi Phó chủ tịch của ban đó vắng mặt.
● Trường hợp thành viên Ban Quản trị Câu lạc bộ vì lý do nào đó đề nghị kết thúc công việc giữa nhiệm kỳ, thì các thành viên còn lại trong Ban Quản trị Câu lạc bộ sẽ bầu bổ sung từ các thành viên của Câu lạc bộ.
● Giúp việc cho Ban Quản trị Câu lạc bộ là các Ban chuyên môn được thành lập theo quyết định của Ban Quản trị Câu lạc bộ.

Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


Điều 10: Khen thưởng và kỷ luật:
* Khen thưởng:
- Cá nhân và tổ chức có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của CLB thì được CLB đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.
- Ban quản trị lập ra các giải thưởng để tuyên dương, động viên những cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động.

* Kỷ luật:
Cá nhân vi phạm Điều lệ CLB thì tuỳ mức sẽ bị khiển trách hoặc thôi giữ chức vụ, thôi công nhận là Tình nguyện viên.

Chương V
TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ


Điều 11: Tài chính của Câu lạc bộ:
* Nguồn thu của CLB gồm:

- Quỹ CLB do Tình nguyện viên đóng góp.
- Nguồn thu từ các chương trình, dự án mà CLB tham gia thực hiện.
- Ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

* Các khoản chi của Hội gồm:

- Chi cho các hoạt động của CLB.
- Khen thưởng.
- Mua sắm phương tiện làm việc.Chương VI
CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ


Điều 12:

- Mọi thành viên của CLB phải có trách nhiệm thực hiện Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin.
- Ban quản trị Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ CLB.
- Điều lệ CLB gồm phần mở đầu và 6 chương, 12 điều được thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2011.