1. Thời gian - Sơ duyệt: Ngày 11/10, 18h30 - Tổng duyệt: Ngày 12/10, 16h00 - Chính thức: Ngày 13/10, 17h00 (Truyền hình trực tiếp) 2. Số lượng - 20 - 30 TNV