Thông báo thay đổi Tổ chức bộ máy Hội

(LHO NEWS) - Sau 4 tháng thay đổi tổ chức bộ máy Hội, căn cứ vào kết quả hoạt động thực tế, Ủy ban Hội đã tiến hành họp và thống nhất tiếp tục thay đổi cơ cấu của tổ chức Hội và bổ sung thêm nhân sự phụ trách các phần việc

HỘI LHTN VIỆT NAM TP. HÀ NỘI
HỘI TÌNH NGUYỆN
THẮP LỬA TRÁI TIM
***
Số: 10 - TB/HTN
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO
V/v thay đổi tổ chức bộ máy Hội


Sau 4 tháng thay đổi tổ chức bộ máy Hội, căn cứ vào kết quả hoạt động thực tế, Ủy ban Hội đã tiến hành họp và thống nhất tiếp tục thay đổi cơ cấu của tổ chức Hội và bổ sung thêm nhân sự phụ trách các phần việc cụ thể như sau:

1. Thường trực Hội gồm có 05 thành viên (01 Chủ tịch, 04 phó Chủ tịch). Ủy ban Hội có 29 ủy viên (gồm 1 Chủ tịch, 04 phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban, 05 anh (chị) thư ký, 05 anh (chị) trợ lý cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, 16 anh (chị) phó Trưởng ban).
2. Thành lập 04 Ban do 04 anh (chị) phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban (trong đó có 02 ban chuyên môn là Ban Tổ chức Hành chính, Ban Đối ngoại Truyền thông – mỗi ban có 03 phó Trưởng ban và 02 ban phong trào là Ban Đô Thị và Ban ngoài Đô thị - mỗi ban có 05 phó Trưởng ban). Có trích ngang Ủy ban Hội đính kèm.
3. Cơ cấu tổ chức mới và nhân sự lãnh đạo bổ sung chính thức có hiệu lực và hoạt động kể từ ngày 10-10-2014.
4. Trân trọng thông báo và mời các anh (chị) giữ vị trí chủ chốt của Hội ở bộ máy cũ không tham gia vị trí chủ chốt của bộ máy mới tiếp tục hỗ trợ cho Hội ở các lĩnh vực cá nhân các anh (chị) thích theo cơ cấu bộ máy mới. Ban lãnh đạo Hội trân trọng kính mời các anh (chị) nguyên là lãnh đạo Hội có nhiều kinh nghiệm giúp các anh (chị) mới được bổ nhiệm với vai trò là cố vấn (các anh (chị) vẫn là Hội viên của Hội).
5. Trân trọng thông báo tới các anh (chị) là hội viên hoặc hội viên dự bị đang tham gia sinh hoạt, hoạt động với Hội căn cứ vào nhu cầu, sở thích để lựa chọn đồng thời đăng ký lại hoạt động và người phụ trách theo tổ chức bộ máy mới.
6. Đề nghị các anh (chị) trực tiếp đăng ký lại nguyện vọng tham gia của mình với người phụ trách bộ phận đó ở file đính kèm thông báo này đồng thời chủ động báo cho các thành viên khác nắm được thay đổi của bộ máy Hội.

Nơi nhận:
- Thường trực Hội, Ủy ban Hội;
- Các bộ phận chuyên môn của Hội.
- Toàn thể Hội viên.
- Lưu VP Hội.
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Nguyễn Thảo Minh


Nguồn: Thắp lửa trái tim

Các tin khác :

[Trở về]


Bình luận

  • Fatal Error

    Thông tin: Fatal Error: could not open XML input (http://dantri.com.vn/tamlongnhanai.rss)

  • Fatal Error

    Thông tin: Fatal Error: could not open XML input (http://hanoimoi.com.vn/Danh-muc-rss/261/Tuyen-sinh.rss)