Thông báo thu quỹ Hội năm 2013

Nhằm mục đích xây dựng Quỹ Hội để hỗ trợ các hoạt động sắp tới trong năm 2013; đồng thời hỗ trợ để đem lại quyền lợi chính đáng cho các Hội viên chính thức, Ban Tài chính Hậu cần (TCHC) trân trọng thông báo kế hoạch thu quỹ Hội như sau:

Quảng cáo